🦅 *𝐃𝐚𝐭𝐞☆☆16/05/𝟐𝟎𝟐4* 🦅

     *_♠️°ᴀʟʟ ʀᴇᴘᴏʀᴛ°♠️_*

     ❤️💛❣️💛💙

*_♠️𝐏𝐊AZ⸙━━━━━65_*

*_♠️𝐆𝐌••⸙━━━━━°89_*

*_♠️𝐋𝐬𝟏••⸙━━━━━°94_*

*_♠️𝐀𝐊•••⸙━━━━━°??_*

*_♠️𝐋𝐬𝟐••⸙━━━━━°??_*

*_♠️𝐋𝐬𝟑••⸙━━━━━°??_*

*ᴅᴀɪʟʏ ʟᴀꜱʙᴇʟᴀ ɢᴀᴍᴇ 

 ʙᴏᴏᴋɪɴɢ ᴋ ʟɪʏᴇ ʀᴀʙᴛᴀ ᴋᴀʀᴇɴ.👍°*

*⚡ JUNAID KHAN ⚡*

  *𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫*

📱 *03123202871* 📱

        /WhatsApp/

📱 *03133942473* 📱

         /Call SMS/

Updated: May 16, 2024 — 9:09 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *